Posts

Akshaya Patra Celebrates 2 Billionth Meal Milestone in Presence of Shri Pranab Mukherjee

Now Akshaya Patra in Maharashtra

Akshaya Patra New Kitchen Ceremony in Telangana

TOMS - Akshaya Patra Shoe Distribution Programme